Петък, 2022-12-02, 4:13 AM

НЧ "П.Р.Славейков 1928" - Варна

Main | Registration | Login Welcome Guest | RSS
Регистрация
Предстоящи събития по дати /избери дата/
«  Декември 2022  »
НедПонВтСрЧетПетСъб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Search
Site friends
Табло за съобщения
Оценете дейността ни
Помогнете ни с мнение
Total of answers: 188

 

У С Т А В

на Народно читалище „Петко Рачев Славейков” – гр.Варна

 

 ИЗМЕНЕН ОТ ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЬБРАНИЕ НА 02.11.06. г.

 

 МИСИЯ:Да съхранява националното културно наследство и родова памет, да е проводник на гражданското общество, да привлича младите и обществено ангажирани хора от района, като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява.

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

     Чл.1.С този устав се уреждат дейността, управлението, имуществото, финансирането и издръжката на Народно читалище „П.Р.Славейков”

     Чл.2.Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, вписано по ф.д.3995/97г. в регистъра на Варненския окръжен съд  и е независима, неполитическа, доброволна и културно-просветна организация, която развива своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и действащото законодателство.

    Чл.3. В дейноста на читалището могат да участват всички граждани  без ограничения, възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

     Чл.4.Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и стопански организации, фирми, и др. извършващи или подпомагащи културно-просветна дейност.

      Чл.5.Читалището поддържа отношение на сътрудничество, координация и партньорство с държавни органи и организации, на които законите възлагат определени задължения.

ІІ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

    Чл.6.Целите на читалището са:

           а/ развитие и обогатяване на културния живот в квартала и града.

           б/ запазване на местните обичаи и традиции

           в/ развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището.

           г/разширяване знанията на гражданите и подрастващите.

           д/ възпитаване, утвърждаване на националното самосъзнание в населението.

     Чл 7. Читалището развива следните дейности:

           а/ поддържане на библиотеки, читални, фоно и видеотеки

           б/ развиване и подпомагане на любителското художествено творчество

           в/ организиране на школи и курсове

 г/организиране на кино- видео показ, концерти, и други подобни, празници, изложби, чествания, фестивали, конкурси, както и конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, беседи и други културно-просветни мероприятия”

           д/ краезнание

           е/ създаване на музейни сбирки

           ж/ допълнителни дейности

  Чл.8 Допълнителните дейности трябва да подпомагат основните чрез своето съдържание или финансово. Те не могат да създават условия за нарушаване на добрите нрави, да противоречат или нарушават националното самосъзнание. Не се допуска предоставянето на читалищните имоти за политическа дейност, за хазартни игри, за нощни заведения и на религиозни секти.

Чл.8а  Читалището развива дейността си на принципа и в духа на самоуправление и демократичното начало като българска традиционна културно-просветна организация”.

ІІІ ЧЛЕНСТВО

    Чл.9/1/ Читалището има действителни, спомагателни, колективни и почетни членове.

            2/ Действителните членове са дееспособни лица, български граждани, които вземат участие или подпомагат дейността на читалището и  плащат членски внос. Действителния член може да запази членството си,  ако не взема участие в дейността на читалището, само поради напреднала възраст или болест.

            3/ Спомагателните членове са лица до 18- годишна възраст. Приоритет имат участниците в дейноста на читалището. Те могат да присъстват на общите събрания със съвещателен глас.

           4/ Колективни членове могат да бъдат професионални и творчески организации, стопански предприятия, търговски дружества, кооперации, клубове, и др. Те съдействат за постигане целите на читалището, поддържане и обогатяване на материалната му база. Техен представител може да участват в Общите събрания с право на един глас. Те плащат членски внос според финансовите си възможности и броя на собствените си членове, съдружници, кооператори.

         5/ Почетни членове могат да бъдат български  и чужди граждани с особенно големи заслуги към  читалището.Те могат да посещават Общи събрания и да упражняват право на глас.

   Чл.10/1/ Приемането на нови членове става с писменна молба на желаещия до Настоятелството, в която се посочва предпочитаната форма на участие в дейността на читалището.

  2/ Членството възниква тридесет дни след плащане на членския внос.

 3/ Приемът на нови членове се прекратява два месеца преди провеждането на отчетно-изборни събрания на читалището. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на отчетно-изборното събрание”.

 Чл.11 Членовете на читалището с право на глас имат следните права и задължения:

                а/ да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището,

                б/ да получават информация за решенията на Настоятелството

                в/ да спазват устава на читалището

                г/ да съдействат за постигане на целите му, за изпълнение на решенията на Общото събрание и Настоятелството, като активно участват в дейноста му.

               д/ да подпомагат според силите си съхраняването, обогатяването и обновяването на материалната база на читалището,

               е/ да пазят доброто име на читалището

               ж/ да плащат редовно членския си внос

    Чл.12 Членството в читалището се прекратява:

               а/ от Настоятелството

-         при неплащане на членски внос до 3 месеца от началото на календарната година

-         при отказ от участие в дейноста на читалището

-         по молба на лицето

               б/ от Общото събрание - при грубо нарушаване на устава, непристойно поведение, уронващо авторитета  и доброто име на читалището, посегателство върху имуществото на читалището – с изключване.

      Чл.13 Действителните и колективните членове плащат членски внос:

               а/ за действителните – определения от Общото събрание размер

               б/ за колективните – по взаимно договаряне

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

      Чл.14. Органи на читалището са:

                а/ Общо събрание

                б/ Читалищно настоятелство

                в/ Проверителна комисия

      Чл.15 Върховен орган на читалището е Общото събрание.То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас. В него със съвещателен глас могат да участват спомагателните членове.

       Чл.16 Общото събрание има следните компетенции:

                 а/ приема, изменя и допълва устава

                 б/ избира и освобождава членовете на Читалищното настоятелство, Проверителната комисия и Председателя

                 в/ приема вътрешни актове, необходими за организацията и дейноста на читалището

                  г/ изключва членове на читалището

                  д/ приема основни насоки за дейноста на читалището

                  е/ взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищен съюз

                  ж/ приема бюджета на читалището

                   з/ приема годишния отчет

                  и/ определя размера на членския внос

                   й/ отменя решения на органите на читалището

                    к/ взема решения за откриване филиали на читалището

                    л/взема решения за прекратяване на читалището

                  м/ взема решения за внасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

     2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

    Чл.17.1/ Редовно Общо събраниена читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия, или на една трета от членовете на читалището.

             2/ Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, часът, мястото на провеждане и кой го свиква.Поканата трябва да бъде получена не по-късно от седем дни, преди датата на провеждане.В същия срок, на общодостъпни места трябва да бъде обявено и съобщение за събранието.

            3/Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса накворум събранието се насрочва за друга дата не по-рано от една седмица. Тогава събранието е законно, колкото ичленове да се явят.

            4/ Решенията по чл.16 б.б. а/, г/, й/,к/,л/, се взематс мнозинство най-малкодве трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

   Чл.18/1/. Ръководен орган на читалището е Настоятелството, избрано за срок до три години. Броят на членовете и мандатът му се определят от общото събрание. Членовете на Настоятелството не могат да са роднини помежду си и със секретарят на читалището по права и по съребрена линия до четвърта степен ида са съпрузи.

             2/ Читалищното Настоятелството:   

                 а/ свиква Общото събрание

                 б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

                 в/  подготвя и внася в Общото проекти за основните насоки на дейноста, бюджета, годишния отчет

                 г/ утвърждава щата на училището

                 д/ взема решения за отдаване на имоти под наем

                 е/ назначава Секретаря  на читалището , определя заплатата му и утвърждавадлъжностната му характеристика.

                 ж/ прави преглед на членството на всеки шест месеца

 

                  з/ организира и направлява цяластната дейност на читалището, като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения

 

                  и/ ръководи цялостната дейност на читалището и взема решения по всички въпроси, отнасящи се до работата и имуществото на читалището /непротиворечащи на Закона за народните читалища/

 

         й/ взема решения за освобождаване и назначаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището, за сключване на договори с други физически и юридически лица и разкриване на съвместни културно-просветни дейности

 

         к/взема решения за морално и материално стимулиране

 

        л/внася предложение в Община Варна и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддържане, ремонтиране и обзавеждане на сградата, за създаване на материални, финансови и кадрови условия за развитие на дейността.

 

     м/решава въпроси за откриване и закриване на художествено творчески колективи, школи, клубове и други форми на работа

 

н/  наблюдава работата на Секретаря на читалището по организацията на текущата дейност на читалището и дава оценка за същата

 

о/настоятелството се свиква от Председател, Секретар, или по искане на една трета от настоятелите

          3/ Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината му членове.

          4/ Протоколите от заседанията на Настоятелството се подписват с особенно мнение, като посочват писменно мотивите си.

          5/ На заседанията на Настоятелството се кани със съвещателен глас, Секретарят на читалището, ако не е член на Настоятелството.

           6/ Членовете на Проверителната комисия могат да присъстват на заседанията на Настоятелството със съвещателен глас.

    Чл.19/1/ Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до три години. В негово отсъствие се замества от Секретаря на читалището.

 

              2/ Председателят:

                   а/ представлява читалището

                   б/ свиква и ръководи заседанията на Настоятелството

                    в/ отчита дейността си пред Настоятелството

                    г/ заверява разходните документи

                    д/ сключва договори въз основа на решения на Настоятелството

        Чл.20. Секретарят на читалището се назначава от Читалищното Настоятелството. Той:

                 а/ организира и ръководи текущата дейност на читалището

                 б/ ръководи работата на щатния персонал на читалището, без да се намесва в художествено- творческия и учебния процес

                 в/ отчита дейността на читалищното Настоятелството,

                 г/ упражнява утвърдения от Общото събрание бюджет на читалището

         д/ Подписва финансово – счетоводни документи при делегирани правомощия от Председателя и настоятелството

           2/ С изтичане на мандата на Настоятелството, трудовия договор на Секретаря на читалището не се прекратява автоматично. Новото Настоятелството прекратява договора, само ако Секретаря е допуснал груби нарушения на Кодекса на труда и доказано не се справя с работата си.

          3/ Настоятелството и Председателя подкрепят Секретаря в ежедневната му работа, помагат му да израства като читалищен организационен експерт, без да се намесват в компетенциите му.

   Чл.21  1/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на читалищното Настоятелството и Председателя на читалището

               2/ Броят на членовете на проверителната комисия се определя  от Общото събрание, но не по малко от трима

               3/ Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или да са роднини начленовете на Настоятелството и Секретаря на читалището по права линия, съпрузи, братя, сестри, и други роднини по сватовство от първа степен.

              4/ При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание, а при данни за престъпление- органите на прокуратурата.

    Чл.22. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и на Проверителната комисия лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

     Чл.23/1/ Читалище „ П.Р.Славейков” ползва сграда намираща се на бул. „Константин и Фружин” №21 в кв.” Вл. Варненчик”, построена през 1988 г. с акт № 536/12.03.1990г.

               /2/ Имуществото се състои от дълготрайни материални активи и малоценни материали, подарени на читалището, придобити с негови собствени средства или предоставени за стопанисване от Общината.

      Чл.24. Читалището набира средства от следните източници:

                        а/ членски внос

                         б/ културно просветна дейност

                         в/ субсидии от държавния и общински бюджет

                         г/ наеми от движино  и недвижимо имущество

                         д/такси за участие в курсове, школи идруги форми на убочение

                          е/ трудови инициативи, стопанска дейност и обществени услуги

                           ж/ дарения и завещания

                            з/ приходи от други източници

       Чл.25/1/ Недвижимото имущество на читалището не може да се отчуждава или да се учредяват тежести върху него.

                 2/ Движимите вещи могат да бъдат отчуждавани или залагани само по решение на Настоятелството

       Чл. 26/1/ Единният читалищен  бюджет се формира от всички източници на собствени средства, субсидии и дарения

                 2/ Читалищното Настоятелството изготвя годишния отчет на приходите и разходите, който се приема от Общото събрание.

                 3/ Частта от отчета за приходите и разходите, която се отнася до изразходването на държавната и общинската субсидия се представя на съответната институция.

        Чл. 27/1/  Счетоводната отчетност се води в съотношение със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

                   2/Народно читалище „П.Р.Славейков”притежава разплащателна сметка № 1000164618 в Банка ДСК Варна клон „Владиславово”, булстат №000084226, данъчен № 1036022457

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

          Чл. 28/ Общото събрание може да взема решение за прекратяване на читалището, ако са изчерпани всички възможности и не съществуват никакви условия за трайна дейностна читалището.

           Този УСТАВ е приет на Общо отчетно-изборно събрание на НЧ”П.Р.Славейков”, проведено на 2 ноември, 2006 год. в гр.Варна и е подписан в три еднообразни  екземпляра – два за съда и един за читалището.

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Ч.Н.:

                                                                    /Наталия Георгиева /                   

Copyright MyCorp © 2022
Hosted by uCoz